Giá dịch vụ công ích đô thị: Cần sát với thực tế từng địa phương

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Đây sẽ là căn cứ để các địa phương hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị khác cho phù hợp với điều kiện cụ thể.


Các địa phương sẽ được hướng dẫn cụ thể trong xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị (ảnh internet)

Cơ sở để địa phương xây dựng giá dịch vụ công ích

Theo nội dung mới nhất của Dự thảo Thông tư về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thì sau khi Thông tư này có hiệu lực sẽ là cơ sở để UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ để hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị như: thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị; nạo vét, duy trì hệ thống thoát nước thải đô thị; duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, phát triển hệ thống cây xanh đô thị và dịch vụ nghĩa trang đô thị và cơ sở hỏa táng đô thị.

Đối với các dịch vụ công ích đô thị thực hiện theo cơ chế định giá sản phẩm dịch vụ công ích đô thị, chi phí thực hiện dịch vụ được xác định và quản lý theo cơ chế định giá dịch vụ sản phẩm công ích đô thị.

Về nguyên tắc xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thì chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị phải được tính đúng, tính đủ chi phí, phù hợp với quy trình kỹ thuật, điều kiện thực tế thực hiện và phù hợp với thị trường. Chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương xác định dự toán chi phí; xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc cung ứng các dịch vụ công ích đô thị và là căn cứ để thương thảo, ký kết hợp đồng, thanh toán và quyết toán hợp đồng thực hiện các dịch vụ này. Việc quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị phải tuân thủ các quy định liên quan đến sản xuất và cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích đô thị. Ngoài ra, việc quản lý phải phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương và khả năng chi trả của người thụ hưởng dịch vụ.

Được thuê tư vấn để xây dựng đơn giá

Dự thảo Thông tư lần này cũng đề cập rõ việc quản lý định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị. Cụ thể, định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị là cơ sở để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận dụng, áp dụng trong quá trình xác định và quản lý chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức việc điều chỉnh định mức dự toán nếu điều kiện thực tế thực hiện của địa phương có sự khác biệt so với điều kiện quy định trong hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố và tổ chức xây dựng định mức đối với các công tác dịch vụ công ích đô thị của địa phương chưa có trong hệ thống định mức dự toán. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thỏa thuận với Bộ Xây dựng trước khi quyết định áp dụng các định mức mới. Định kỳ hàng năm, các đơn vị này có trách nhiệm gửi những định mức đã điều chỉnh hoặc xây dựng mới về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Với việc quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức xây dựng đơn giá, xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị và tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt đơn giá và dự toán các chi phí trên. Các cơ quan chuyên môn trong các đơn vị trên được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện việc xây dựng hoặc thẩm tra định mức, đơn giá và dự toán chi phí phục vụ công tác quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Đối với các dự toán chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa ký kết hợp đồng thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét để điều chỉnh dự toán chi phí theo quy định. Các hợp đồng đã được ký kết trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này thì thực hiện theo nội dung đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp cần thực hiện theo các quy định tại Thông tư này thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Ông Phạm Giang – Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang cho biết: “Sau thời gian thực hiện Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, nhận thấy một số quy định tại Thông tư không còn phù hợp với thực tiễn quản lý và thực tế thực hiện. Một số định mức chưa phù hợp dẫn đến chi phí cao. Dự Thảo Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị được thay thế sát với thực tế hơn và tiết kiệm hơn trong chi phí”.

Thành Luân